gototopgototop
?erfed?n - d?n? min e, Siltan ?z?d - atqata min e, Tawis? Melek - ?mana min e.

Ñêà÷àòü - ?ehda d?n? ?zdiya


Çà÷àòêè ïåðâîãî åçèäñêîãî êíÿæåñòâà è Ìèð Äæàôàð Äàñíè

{jcomments on}Íà òåððèòîðèè äðåâíåé Ìåñîïîòàìèè ñóùåñòâîâàëè äðåâíèå öèâèëèçàöèè, òàêèå êàê Øóìåð è Àêêàä, Àññèðèÿ è Âàâèëîí, Õàëäåÿ è Ìèäèÿ, è äðóãèå. Îäíè ñìåíÿëè äðóãèå è ... Ïîäðîáíåå

Î ïåðâîé â ìèðå åçèäñêîé îðãàíèçàöèè

Ïîñëå òîãî, êàê Ýðèâàíñêîå õàíñòâî è Ãðóçèÿ áûëè ïðèñîåäèíåíû ê  Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ìåñòíîå íàñåëåíèå ïîëó÷èëî âîçìîæíîñòü áîëåå ìåíåå ñïîêîéíî æèòü è ðàçâèâàòüñÿ. Âñå ýòî ïðîèñõîäèëî ... Ïîäðîáíåå

ÊÀÊ ÐÓÑÑÊÈÅ ÏÎÌÎÃÀËÈ ÅÇÈÄÑÊÈÌ ÁÅÆÅÍÖÀÌ Â 1914-1917 ÃÃ. (ïî ìàòåðèàëàì Èñòîðè÷åñêîãî àðõèâà Ãðóçèè)

{jcomments off}{jcomments on}Ïðåäëàãàåìàÿ ÷èòàòåëþ ñòàòüÿ ïîäãîòîâëåíà è íàïèñàíà Äìèòðèåì Ïèðáàðè íà îñíîâå ïåðâîèñòî÷íèêîâ - àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ, õðàíÿùèõñÿ â Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå Ãðóçèè (ã.Òáèëèñè) åù¸ ñ ïåðâîé ... Ïîäðîáíåå

Åçèäñêèé ïðàâèòåëü Ìèð Àëè-áåê I

Îäíèì èç ñàìûõ èçâåñòíûõ åçèäñêèõ ïðàâèòåëåé áûë Àëè-áåê I ñûí Õàñàí-áåêà, ýìèð Øåéõàíà è âñåõ åçèäîâ, êîòîðûé ïðàâèë â íà÷àëå XIX âåêà. Îí ðîäèëñÿ â ... Login To Read More

Ðàññåëåíèå åçèäîâ â Àðìåíèè è Ãðóçèè

Êàê íåîäíîêðàòíî áûëî ñêàçàíî, åçèäñêèå ïîñåëåíèÿ â Àðìåíèè ïîÿâëÿþòñÿ â íà÷àëå XIX âåêà. Âçÿòèå ðóññêèìè Ýðèâàíñêîãî õàíñòâà, ïî íe ðàç óïîìÿíóòûì ïðè÷èíàì, îáóñëîâèëî ïåðåñåëåíèå åçèäîâ ... Ïîäðîáíåå

Åçèäû Âàíñêîãî âèëàéåòà

 îêðåñòíîñòÿõ îêðóãîâ Áåðãðè è Àâà Ðàø Âàíñêîãî âèëàéåòà áûëè ðàññåëåíû òàêèå êóðäñêèå ïëåìåíà, êàê øåâè, ëüè, øàìñêè, òàêîðè, ìèêðè, ìèëè, õàéäàðè è äð. Ìåõìåä ... Ïîäðîáíåå

Ïðåðîãàòèâû ãëàâû ïëåìåíè

Ñîãëàñíî àðàáñêèì èñòî÷íèêàì, êóðäñêèå ïëåìåíà èìåëè ïëåìåííóþ èåðàðõèþ. Äî Õ â. â ëèòåðàòóðå èçâåñòíû íàçâàíèÿ äâóõ ïðîñëîåê ïëåìåííîé âåðõóøêè: «ìóêàäèì», èëè «ìóêàääèì» (ìí. ÷. – ... Ïîäðîáíåå

Åçèäû ýëÿ Õàñåíè

Åçèäû Áàÿçèäñêîãî ñàíäæàêà îòíîñèëèñü ê ïëåìåííîìó îáüåäèíåíèþ õàñåíè, èëè, êàê èõ óïîìèíàþò â ðóññêèõ èñòî÷íèêàõ, ãàñàíè. Ñîãëàñíî ðàçëè÷íûì äàííûì, åçèäû â ýòîì îêðóãå áûëè ìíîãî÷èñëåííû. ... Ïîäðîáíåå

Åçèäû ýëÿ Ñèïêè

Ïëåìÿ ñèïêè – îäíî èç ñàìûõ ìíîãî÷èñëåííûõ ñðåäè åçèäîâ Ñàðõàäà. Ñûíû ýòîãî ïëåìåíè ïðîñëàâèëè ñâîé íàðîä, êàê â áûâøåì ÑÑÑÐ, òàê è çà åãî ïðåäåëàìè. ... Ïîäðîáíåå

Ìàõìóäñêèå åçèäû ×îáàí-àãè â Àáàãå

Àáàãà – ðàéîí, îòíîñÿùèéñÿ ê Âàíñêîìó âèëàéåòó, â êîòîðîì èçäàâíà ðàñïîëàãàëèñü åçèäñêèå ñåëåíèÿ. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò êàê èñòî÷íèêè, òàê è çàïèñêè îñìàíñêèõ è ïåðñèäñêèõ ÷èíîâíèêîâ.Õóðøèä-ýôåíäè ... Ïîäðîáíåå

Åçèäû çåìëè Ñàðõàä*

Ñ âîçíèêíîâåíèåì Îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâà â êîíöå XV âåêà íà÷àëàñü è âïîñëåäñòâèè êðàéíå îáîñòðèëàñü áîðüáà ìåæäó òóðêàìè è ïåðñàìè çà ñîïðåäåëüíûå ñòðàíû, êîòîðûìè îêàçàëèñü ñòðàíû Êàâêàçà ... Ïîäðîáíåå

Äæàíãèð-àãà

Äæàíãèð-àãà ñûí Õàòèá-àãè èç ïëåìåíè Ìàíäåêè ðîäèëñÿ â 1872 ã. â ñ. ×óáóõëû Âàíñêîãî âèëàéåòà, è ïîñëå ñìåðòè îòöà âîçãëàâèë ïëåìåííîé ñîþç çóêðè âàíñêèõ åçèäîâ. ... Ïîäðîáíåå
Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè! PDF Печать E-mail
Ðåëèãèÿ
Автор: Tamaz   
15.02.2012 22:14

 

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè! Ïîçäðàâëÿåì âñåõ âàñ ñ ïðàçäíèêîì Õèäð Íàáè è Õèäð Àéëàñà! Æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è óñïåõîâ. Ïóñòü âî âñåì ìèðå âîöàðèòñÿ ìèð!

Ñ óâàæåíèåì, Àäìèíèñòðàöèÿ ñàéòà.

 

Ãàëè õóøêíî, áðàíî! Ïîçäðàâëÿåì âàñ!

Âñåõ, êòî ñ íàìè ðÿäîì â ýòîò ñâåòëûé ÷àñ.

Ïî çàâåòó ïðåäêîâ äåðæèì ìû ðîæè,

×òîá ãðåõè çåìíûå îòîøëè ñ äóøè.

Íàø ñâÿòîé îáû÷àé êàæäûé äîëæåí çíàòü.

 
Ïðàçäíèê Õèäð Íàáè è Õèäð Àéëàñà PDF Печать E-mail
Ðåëèãèÿ
Автор: Administrator   
16.02.2011 20:34

Îäíèì èç òîðæåñòâåííî ïðàçäíóåìûõ åçèäàìè ïðàçäíèêîâ ÿâëÿåòñÿ ïðàçäíèê (àéä) ñâÿòûõ Õèäðà è Àéëàñà (Õèäð Íàáè è Õèäð Àéëàñ). Ýòè ñâÿòûå ïî÷èòàþòñÿ ìíîãèìè íàðîäàìè, íî êàæäûé èìååò ñâîå îñîáîå ïðåäñòàâëåíèå î íèõ. Íåêîòîðûå íàðîäû ñ÷èòàþò èõ áðàòüÿìè, íåêîòîðûå îòöîì è ñûíîì, à èíîãäà èõ ñ÷èòàþò îäíîé ëè÷íîñòüþ. Ïî÷èòàíèå èõ ðàñïðîñòðàíåíî â Èðàíå, ãäå åãî íàçûâàþò Õèçðîì, êóðäû-àëàâèòû åãî íàçûâàþò Õîäæà Õèçð, àçåðáàéäæàíöû íàçûâàþò åãî Õèäð Íàáè, â Àðìåíèè åãî îòîæäåñòâëÿþò ñ Ñóðá Ñàðêèñîì (ñâÿòûì Ñàðêèñîì), â îñåòèíñêîé ìèôîëîãèè – ýòî Âàñòàðäæè, â áîëåå ïîçäíåå âðåìÿ ñâÿòîãî íà÷àëè îòîæäåñòâëÿòü ñ Ãåîðãèåì Ïîáåäîíîñöåì. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî è àðìÿíå è àçåðáàéäæàíöû è åçèäû îòìå÷àþò ïðàçäíèê çèìîé, è îí â îñíîâíîì ïðèõîäèòñÿ íà ôåâðàëü.

 
Ëåãåíäà î Õäð Íàáè è Õäð Àéëàñå PDF Печать E-mail
Ðåëèãèÿ
Автор: Tamaz   
13.02.2012 19:30

Ñëàâüòåñü, Õäð Íàáè è Õäð Àéëàñ!
Ñ ìèëîñòè ãîñïîäíåé ÿ íà÷íó ðàññêàç.
 äðåâíîñòè äàëåêîé, â ïàìÿòè âðåìåí
Ìíîãî áûëî ÷èñòûõ è ñâÿòûõ èìåí.
Æèëè äâà ïðîðîêà â äðåâíèå ãîäà.
Áëèçêèå, êàê íåáî è â íî÷è çâåçäà.
Âñàäíèêè ñâÿòûå íà ëèõèõ êîíÿõ,
Âñå ïîçíàâ ñòèõèè, íå ïîçíàëè ñòðàõ.
Ïðàâèë â òîì ñòîëåòüè ìóäðûé Èñêàíäàð.
Íåäðóãàì – ïîãèáåëü, ïðèáëèæåííûì – äàð.
È ïëûâåò ëåãåíäà äîëãîþ ðåêîé –
Âå÷íàÿ, æèâàÿ ëåòîïèñü âåêîâ.

 
?VARA ZIVISTAN? PDF Печать E-mail
Ëèòåðàòóðà
Автор: Tamaz   
10.02.2012 19:22

Bager telp? dav? e’zm?n –
Bager?nk t’ev r’akir? –
Ha de’bek? dike z?k?n,
Ha nolan? zar’ digir?,
Ha qesela ser ban dixe,
Dike de’w? ? deng?,
Ha li p’encera tam dixe
M?na r’?w?y? dereng?.
K’oxk? mey? ji hev ??y?
Him mel?le, him tar?.
-    P?rk?, ?ima tu ker’ b?y?
Usa ber w? d?war??
T’utar ket? ji deng? b?,
Z?ke-z?ka ba-bager?
Yan ber deng? w? dolab?
Dih?nij? usa ker’?
K’a, vexun em, hevala min
Cahilr’e?iy? dilovan.
K’a, vexun em, k’an? f?ncan?

 
Ïðàçäíèê "×ëå çåâåñòàíå" â Ëàëûøå, 2012 ã. Àâòîð ôîòîãðàôèé Ëóêìàí Ñóëåìàí (Ëàëûø-Èðàê) PDF Печать E-mail
Ðåëèãèÿ
Автор: Tamaz   
01.02.2012 20:24

 
Î ïåðâîé â ìèðå åçèäñêîé îðãàíèçàöèè PDF Печать E-mail
Èñòîðèÿ
Автор: Tamaz   
31.01.2012 21:45

Ïîñëå òîãî, êàê Ýðèâàíñêîå õàíñòâî è Ãðóçèÿ áûëè ïðèñîåäèíåíû ê  Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ìåñòíîå íàñåëåíèå ïîëó÷èëî âîçìîæíîñòü áîëåå ìåíåå ñïîêîéíî æèòü è ðàçâèâàòüñÿ. Âñå ýòî ïðîèñõîäèëî íà ôîíå ãðàáåæåé, ðàçáîåâ, ïîãðîìîâ â ñîñåäíåé Îñìàíñêîé èìïåðèè è Ïåðñèè. Åçèäû æå, íàñåëÿâøèå ïðèãðàíè÷íûå ñ Ðîññèåé òåððèòîðèè, ÷àñòî ïðèåçæàëè â Òèôëèñ íà çàðàáîòêè, à âîçâðàùàÿñü äîìîé, ðàññêàçûâàëè î ðîñêîøíîì ãîðîäå, ãäå æèâóò ðàçíûå íàðîäû è ãäå ïðîèñòåêàåò ìèðíàÿ æèçíü. Ðîññèÿ â òî âðåìÿ áûëà ñàìîé ïðîãðåññèâíîé ñòðàíîé è ñðàâíèòåëüíî âåðîòåðïèìîé â ðåãèîíå, ÷òî è ïðèâëåêàëî åçèäîâ ïåðåñåëÿòüñÿ òóäà, â ÷àñòíîñòè â Òèôëèñ. Âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû è áîåâûõ äåéñòâèé ìåæäó ðóññêèìè è òóðåöêèìè âîéñêàìè ïîòîêè áåæåíöåâ õëûíóëè íà òåððèòîðèþ Àðìåíèè è Ãðóçèè. Åçèäû, àðìÿíå è àññèðèéöû èç Âàíñêîãî âèëàéåòà, Êàðññêîé îáëàñòè, Ñóðìàëèíñêîãî óåçäà è Áàÿçèäñêîãî ñàíäæàêà âûíóæäåíû áûëè áåæàòü â Ðîññèéñêóþ èìïåðèþ, êîòîðàÿ ê òîìó âðåìåíè âûíóæäåíà áûëà îñòàâèòü Çàêàâêàçüå.

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 21